Home Blog 10 tháng, Việt Nam có trên 116.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài