12/85 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 11/2018, đã có 12/85 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa và có 07/62 doanh nghiệp được bàn giao về SCIC.
Hết tháng 11, có 12 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa có tổng giá trị doanh nghiệp là 29,7 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đến hết tháng 11/2018, đã có 12/85 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa có tổng giá trị doanh nghiệp là 29,7 nghìn tỷ đồng. Trong đây giá trị vốn nhà nước là 15,4 nghìn tỷ đồng; 21 doanh nghiệp thực hiện phân phối cổ phần lần đầu có tổng giá trị phân phối đấu giá công khai là 13,8 nghìn tỷ đồng, thu về được 21,6 nghìn tỷ đồng; 35 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến hết tháng 11/2018, đã có 07/62 doanh nghiệp được bàn giao về SCIC có tổng giá trị vốn nhà nước dao động 206 tỷ đồng theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số doanh nghiệp còn phải bàn giao về SCIC theo quy định là 35/62 doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng doanh nghiệp đã thoái được 5 nghìn tỷ đồng, thu về 10,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 12 tiếp tục đã đi vào hoạt động và ban hành Thông tư giải đáp chế độ trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất một vài khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo dưỡng sản phẩm, hàng hóa công trình xây lắp ở doanh nghiệp; Thông tư giải đáp phân phối cổ phần kèm nợ phải thu; Thông tư giải đáp bàn giao, tiếp nhận, xử lý một vài khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi có doanh nghiệp nhà nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/