18.703 DN thành lập mới, 17.132 DN tạm dừng hoạt động 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018, trong tháng 2 có 7.864 công ty được thành lập mới có số vốn đăng ký đạt trên 99.000 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm có 18.703 công ty được thành lập mới có số vốn đăng ký đạt trên 197 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số công ty và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so có cộng kỳ năm 2017.

Tính cả 5.940 lượt công ty đăng ký bổ sung vốn, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 535.000 tỷ đồng; có 6.878 công ty trước đây gặp gặp khó phải tạm ngừng làm việc, nay đã trở lại làm việc, giảm 13,8%.

Cũng trong thời gian này, có 17.132 công ty tạm dừng kinh doanh, tăng 4,5% so có cộng kỳ năm 2017; và có 2.529 công ty đã đi vào hoạt động thủ tục giải thể, tăng 0,2%.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm một số công ty ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc ngày 22/2/2018.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, tính đến hết tháng 2/2018, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trong tháng ước đạt 212.765 tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán năm, tăng 12,7% so có cộng kỳ năm 2017; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 177.675 tỷ đồng, bằng dao động 11,7% dự toán năm và tăng 2%.

Về đầu tư phát triển, vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong tháng 2 ước đạt gần 12,6 nghìn tỷ đồng, giảm 4,9% so có cộng kỳ năm 2017, tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 29,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6%.

Trong khi đây, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 đến hết tháng 2/2018 ước đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,95% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương dao động 1,87% dự toán năm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/