6 tháng đầu năm, Ngân sách chi 59.300 tỷ đồng trả nợ

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so có cộng kỳ năm 2017…

Sáng 18/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so có cộng kỳ năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 theo một vài kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu thu vượt 3% so có dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo cân đối ngân sách một vài cấp, giữ bội chi và tổng mức vay của ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Báo cáo về công tác ngành tài chính 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so có cộng kỳ năm 2017.

Trong đây, thu nội địa lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 523.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; thu từ dầu thô ước đạt 29.600 tỷ đồng, tăng 25,3% và thu ngân sách từ vận hành xuất nhập khẩu đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 2% so có cộng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách nhà nước 4.700 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỷ đồng; thu hồi được 14.880 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ước tính 6 tháng có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt công đoạn dự toán trên 50%, trong đây có 36 địa phương đạt trên 53%, 53/63 địa phương thu cao hơn so có cộng kỳ và 10 địa phương thu thấp hơn so cộng kỳ năm ngoái. Loại trừ thu từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận sau thuế thì có 31 địa phương chắc chắn công đoạn dự toán, 32 địa phương có công đoạn thấp hơn so có dự toán, trong đây có 13 địa phương thu 6 tháng đạt dưới 45% dự toán năm.

Về chi ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so có cộng kỳ năm 2017. Trong đây, chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 42%; chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 6%, chắc chắn chi trả đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam đoan; chi không ngừng nghỉ đạt 455.800 tỷ đồng, tăng 5% theo đúng dự toán và công đoạn triển khai thực hiện của một vài đơn vị sử dụng ngân sách.

Cũng theo Bộ Tài chính, riêng chi đầu tư thi công căn bản, bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ, tuy công đoạn giải ngân cao hơn cộng kỳ năm 2017 song vẫn chậm so có đề nghị dự toán (có 35 bộ, ngành trung ương và 6 địa phương giải ngân đạt dưới 25% dự toán). Vì thế, Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp có một vài bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

“Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước nghiêm ngặt, theo đúng dự toán và công đoạn thực hiện của đơn vị. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng nguyên tắc, định mức, chế độ quy định, chắc chắn tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước”, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Về cân đối ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách một vài cấp địa phương 6 tháng đầu năm được chắc chắn, đã thực hiện phát hành 89.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/