Home Blog ACB: 9 tháng đạt lợi nhuận 3,8 nghìn tỷ đồng, nợ nhóm 5 tăng 23%