ACB: Nợ xấu nhóm 5 tăng 60% lên 1.264 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ra mắt kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm có lợi nhuận trước thuế đạt 4.776 tỷ đồng, tăng mạnh 138,34% so có cộng kỳ năm ngoái.

Cho vay bạn tăng 11,8% so có đầu năm đạt 220,93 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, cho vay bạn quý 3 giảm nhẹ 0,42% so có quý liền trước do NHNN kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng đối có toàn ngành ngân hàng nhìn chung và đối có ACB nói riêng. Với ACB, hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng trong năm nay là 14%.

Tiền gửi bạn tăng 10,9% so có đầu năm đạt 267,97 nghìn tỷ đồng. Chi phí huy động bình quân giảm 0,17% so có cộng kỳ xuống còn 4,78% do giá thành huy động từ tiền gửi bạn giảm nhẹ 0,05% xuống còn 4,75%.

Chi phí vay liên ngân hàng cũng giảm 0,74% xuống còn 3,06%. Chi phí huy động từ pháp lý có giá giảm mạnh 3,11% xuống còn 7,56%.

Cơ cấu nguồn vốn chịu lãi của ACB gồm dao động 93% là từ tiền gửi bạn và 7% còn lại là huy động liên ngân hàng và pháp lý có giá.

Trong khi đây, giá thành vận hành gần như giữ nguyên so có cộng kỳ là 4.432 tỷ đồng nhưng tăng 20,6% so có cộng kỳ nếu không tính ảnh hưởng từ giá thành trích lập nợ xấu.

Trong năm 2017, ACB hạch toán 948 tỷ đồng giá thành trích lập dự phòng nợ xấu vào giá thành vận hành, bằng 15,3% tổng giá thành vận hành. Trong 9 tháng đầu năm 2018, ACB hoàn nhập 176 tỷ đồng dự phòng nợ xấu trích lập từ những năm trước trong giá thành vận hành, bằng 4% tổng giá thành vận hành.

Nếu không tính tác động từ giá thành dự phòng nợ xấu, giá thành vận hành từ vận hành kinh doanh cốt lõi trên thực ở tăng mạnh 20,6% so có cộng kỳ, từ 3.822 tỷ đồng lên 4.608 tỷ đồng

Trong đây, giá thành liên quan đến nhân viên tăng 22,7% so có cộng kỳ lên 2.393 tỷ đồng do số lượng nhân viên tăng 8,3% so có cộng kỳ lên 10.951 người. Do đây, mức lương bổng bình quân tháng/nhân viên tăng 15,5% so có cộng kỳ từ 22 triệu đồng lên 25 triệu đồng.

Chi phí liên quan đến tài sản tăng mạnh 27,5% so có cộng kỳ lên 937 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm tiền gửi bạn tăng 16 % so có cộng kỳ lên 223 tỷ đồng có tiền gửi bạn tăng 14,5% so có cộng kỳ. Chi phí khác (ngoại trừ dự phòng nợ xấu) tăng 11,7% so có cộng kỳ lên 1.045 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng giảm mạnh 55,7% so có cộng kỳ xuống còn 660 tỷ đồng chủ yếu nhờ chất lượng tài sản tốt sau 5 năm xử lý nợ xấu. Toàn bộ giá thành dự phòng được trích lập cho những khoản nợ xấu bình thường do ACB đã trích lập xong trọn vẹn trái phiếu VAMC kể từ năm 2017.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 0,85%, nợ xấu hình thành mới trong 9 tháng đầu năm là 460 tỷ đồng. Trong đây, nợ nhóm 3 chiếm 0,16% tổng dư nợ, tăng 10,5% so có đầu năm lên 360 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 chiếm 0,1% tổng dư nợ, giảm 18,3% so có đầu năm còn 224 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 chiếm 0,58% tổng dư nợ, tăng 60,4% so có đầu năm lên 1.264 tỷ đồng.

ACB cũng đã xóa 115 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0,05% tổng dư nợ ở thời điểm cuối quý 3.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/