Báo cáo xử lý trách nhiệm người đứng đầu không hoàn thành CPH, thoái vốn

Trước ngày 10/1/2019, một vài Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có báo cáo phân tách, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu một vài tổ chức, cá nhân có liên quan nếu không đã đi vào vận hành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển công ty vừa ký Quyết định 112/QĐ-BĐMDN ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển công ty năm 2018.

Theo đây, năm 2018 Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển công ty sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đã đi vào vận hành thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và vận hành của công ty nhà nước (DNNN), về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN; về hỗ trợ công ty nhỏ và vừa.

Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải đáp một vài Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã đi vào vận hành cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; bảo đảm số thu về ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội giao; kịp thời tháo gỡ một vài vướng mắc, bất cập phát sinh trong triển khai thực hiện. Trước ngày 10/1/2019, một vài Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có báo cáo phân tách, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, một vài tổ chức, cá nhân có liên quan nếu không đã đi vào vận hành kế hoạch được giao, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương phân phối cổ phần lần đầu (IPO) đối có một vài công ty đã được Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa.

Ảnh minh họa.

Cũng theo chương trình công tác năm 2018, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải đáp một vài Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã đi vào vận hành việc phê duyệt đề án cơ cấu lại một vài DNNN. Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện DNNN về tổ chức, nhân sự, chiến lược, quản trị, tài chính, công nghệ, sản phẩm, ngành nghề… để lành mạnh hóa tài chính, nâng cao hiệu quả vận hành đối có từng công ty. Đồng thời, rà soát, xử lý dứt điểm tồn ở, yếu kém của DNNN và công ty có vốn nhà nước; kiên quyết xử lý một vài công ty thua lỗ, một vài dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế phân khúc và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan…

Tiếp tục đẩy mạnh cải một vàih thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng công ty thành lập mới, công ty khởi nghiệp hướng tới đã đi vào vận hành mục tiêu đến năm 2020 nước ta có 1.000.000 công ty vận hành.

Chỉ đạo người đại diện đôn đốc một vài công ty đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký chuyển nhượng, niêm yết trên phân khúc chứng khoán; xử lý nghiêm một vài trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật trong việc đăng ký chuyển nhượng niêm yết trên phân khúc chứng khoán.

Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện bàn giao một vài công ty đã thống nhất, thuộc diện phải bàn giao, có chỉ đạo của Thủ tướng phải bàn giao về Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định hiện hành; bàn giao một vài Tập đoàn, tổng công ty có diện tích lớn của Nhà nước trong danh sách DNNN thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ có vốn nhà nước từ một vài Bộ, ngành về Ủy ban quản lý vốn nhà nước ở công ty.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý một vài công ty thua lỗ, một vài dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế phân khúc; thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối lương, công tác cán bộ; chỉ đạo thực hiện tốt chính sách phân phối hàng đối có người lao động và lao động dôi dư trong công ty nhà nước.

Áp dụng một vài qui định quản trị công ty theo thông lệ quốc tế; đã đi vào vận hành cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát tài chính, phân tách hiệu quả vận hành và công khai tài liệu tài chính; có cơ chế gắn việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi miễn, đãi ngộ lãnh đạo công ty và người lao động có kết quả vận hành sản xuất kinh doanh.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/