Bắt buộc phải ghi âm 24/24h khiếu nại của chủ thẻ tín dụng

ICTnews – Tổ chức phát hành thẻ phải ứng dụng tiếp nhận tài liệu tra soát, khiếu nại của chủ thẻ bao gồm qua tổng đài liên hệ có ghi âm, làm việc 24/24 giờ trong ngày.

Tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay các giải pháp để khóa thẻ khi chủ thẻ đề nghị do nghi ngờ có gian lận

Theo Thông tư 26/2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016 quy định về làm việc thẻ ngân hàng, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm thì hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do tổ chức phát hành thẻ xác định theo quy định nội bộ của tổ chức phát hành thẻ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam.

Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam.

Đồng thời, Thông tư 26 cũng bổ sung quy định: “Đối có hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài, 1 thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong 1 ngày”.

Thông tư 27 cũng nêu rõ tổ chức phát hành thẻ phải ứng dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận tài liệu tra soát, khiếu nại của chủ thẻ bao gồm qua tổng đài liên hệ (có ghi âm, làm việc 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần) và qua các điểm chuyển nhượng của tổ chức phát hành thẻ; chắc chắn chính xác các tài liệu căn bản mà chủ thẻ đã cung cấp cho tổ chức phát hành thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay các giải pháp để khóa thẻ khi chủ thẻ đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất, chịu trách nhiệm có trọn vẹn tổn thất tài chính phát sinh đối có chủ thẻ do việc sử dụng thẻ sau thời điểm khóa thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ thi công mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại để chủ thẻ sử dụng khi đề nghị tra soát, khiếu nại.

Trường hợp tiếp nhận tài liệu qua tổng đài liên hệ, nếu xét thấy cần thiết theo quy định nội bộ của tổ chức phát hành thẻ hoặc theo thỏa thuận có các bên liên quan, tổ chức phát hành thẻ đề nghị chủ thẻ bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu trong thời hạn quy định của tổ chức làm căn cứ chính thức để xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại.

Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, chủ thẻ thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/3/2018, trừ 1 số điều khoản có quy định khác

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/