Home Blog Bỏ quy định điều kiện năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT