Bộ Tài chính mạnh tay cắt giảm điều kiện kinh doanh lớn kỷ lục

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi công dụng quản lý của Bộ như hải quan, kế toán, kiểm toán, kinh doanh xổ số, kinh doanh casino…

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh ở công văn 174/TTg-KSTT ngày 2/2/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi công dụng quản lý của Bộ Tài chính ở Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018.

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo phương án này, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi công dụng quản lý của Bộ Tài chính; sửa đổi, bổ sung 16 Nghị định thuộc nhiều lĩnh vực gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, thẩm định giá, hải quan, kế toán, kiểm toán, kinh doanh xổ số, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

Cụ thể, đối có lĩnh vực kế toán, bãi bỏ 3 điều kiện đối có cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới ở Điều 30 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như điều kiện không vi phạm về làm việc kinh doanh kế toán ở nơi doanh nghiệp nước ngoài đâyng trụ sở chính; điều kiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề ở Việt Nam; điều kiện không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới ở Việt Nam trong thời gian 12 tháng.

Đối có kinh doanh dịch vụ kiểm toán, bãi bỏ điều kiện ở khoản 2 Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP, theo đây người đại diện phần vốn góp của tổ chức ở Công ty TNHH kiểm toán sẽ không cần điều kiện là kiểm toán viên hành nghề.

Đối có điều kiện của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, giảm điều kiện về thời gian làm việc kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán tối thiểu từ 36 tháng còn 24 tháng; bỏ điều kiện đề nghị doanh nghiệp phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm; bỏ một vài quy định đề nghị về hệ thống kiểm soát chất lượng, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi cấp phép mà chuyển sang hậu kiểm.

Đối có điều kiện kinh doanh bảo hiểm, bãi bỏ một vài điều kiện doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải cung cấp khi thành lập như quy định phải có Điều lệ doanh nghiệp; có Quy chế tổ chức và làm việc thích hợp có quy định ở Nghị định này và một vài quy định pháp luật khác có liên quan. Đối có tổ chức Việt Nam thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện là doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, để mở rộng một vài đối tượng là một vài doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác cũng có thể tham dự thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Bãi bỏ điều kiện về bí kíp đối có đại lý bảo hiểm.

Đối có lĩnh vực chứng khoán, giảm điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối có nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ tối thiểu 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng; giảm điều kiện về số năm bí kíp đối có Tổng Giám đốc tổ chức kinh doanh chứng khoán theo hướng số năm bí kíp làm việc ở một vài bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc ở bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và số năm bí kíp quản lý điều hành giảm từ tối thiểu 3 năm xuống còn 2 năm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/