Bộ Tài chính phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai công tác cải 1 sốh hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và công ty, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, dễ làm hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Bộ Tài chính cắt giảm, dễ làm hóa nhiều thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và công ty. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở rà soát phân tách tất cả 987 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Tài chính, hướng tới sự thống nhất đồng bộ, dễ làm hóa, công khai minh bạch, đổi mới biện pháp giải quyết TTHC, tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu trong giải quyết TTHC, Quyết định số 2141/QĐ-BTC đã phê duyệt phương án cắt giảm, dễ làm hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính trong đây rà soát cắt giảm 148 TTHC và dễ làm hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực.

Cụ thể, lĩnh vực Thuế cắt giảm 7 TTHC, dễ làm 2 TTHC và bãi bỏ 1 số thủ tục liên quan đến: khai thuế GTGT đối có sản phẩm viễn thông; thủ tục khai khoản thu điều tiết tháng, năm; thủ tục hoàn thuế GTGT đối có 1 số sản phẩm máy móc; thủ tục khai thuế GTGT đối có cơ sở sản xuất thủy điện.

Lĩnh vực Hải quan cắt giảm 5 TTHC, dễ làm 9 TTHC, bãi bỏ thủ tục giải đáp cho công dân và công ty về thủ tục hành chính hải quan; thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi; thủ tục sao y tờ khai Hải quan, thủ tục bảo lãnh chung và riêng; dễ làm hóa 5 loại pháp lý có trong hồ sơ thuộc thủ tục công nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

Lĩnh vực Kho bạc Nhà nước cắt giảm 10 TTHC, dễ làm 12 TTHC, theo đây bãi bỏ 1 số thủ tục liên quan đến nhận gửi và bảo quản 1 số loại tài sản quý hiếm; thủ tục giao tài sản quý hiếm và 1 số pháp lý có giá; thủ tục chi trả vốn đối có 1 số chương trình xóa đâyi giảm nghèo (Chương trình 5 triệu ha rừng, Chương trình 135 GĐ II). Đơn giản hóa 1 số thủ tục nộp tiền, hoàn trả tiền vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Lĩnh vực Chứng khoán cắt giảm 36 TTHC, bãi bỏ thủ tục liên quan đến điều chỉnh giấy phép thành lập và vận hành công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ giải đáp đầu tư chứng khoán; thủ tục đề nghị xác nhận báo cáo về việc công ty quản lý quỹ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông đã đi vào hoạt động và thưởng cho người lao động; thủ tục gia hạn thời gian bán chứng chỉ quỹ mở; thủ tục đề nghị Xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.

Lĩnh vực bảo hiểm cắt giảm 9 TTHC và dễ làm hóa 2 TTHC liên quan đến thông báo 1 sốh tân trưởng văn phòng đại diện, vị trí đặt trụ sở; chế độ báo cáo của công ty, của cơ sở đào tạo, 1 sốh tân vị trí kinh doanh. Gộp nhóm thủ tục liên quan đến vận hành phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm.

Lĩnh vực công sản cắt giảm 23 TTHC, bãi bỏ 1 số thủ tục liên quan đến thủ tục chọn lọc số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án; thủ tục chi trả hỗ trợ di dời; thủ tục hỗ trợ lãi suất cho công ty phải di dời; thủ tục liên quan đến tạm ứng trước vốn cho 1 số đơn vị phải di dời; bãi bỏ thủ tục liên quan đến giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Để mau chóng thực thi 1 số phương án cắt giảm, dễ làm hóa TTHC ở Quyết định số 2141/QĐ-BTC, Bộ Tài chính chuẩn bị sẽ cắt giảm, dễ làm hóa 176 TTHC, tìm hiểu sửa đổi bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn lại là 839 TTHC; trong đây, lĩnh vực Thuế là 291 TTHC, lĩnh vực Hải quan là 178 TTHC, lĩnh vực Chứng khoán là 148 TTHC, lĩnh vực KBNN là 12 TTHC và lĩnh vực tài chính khác là 210 TTHC.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, cộng có việc tiếp tục rà soát, dễ làm hóa TTHC, kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành 1 số TTHC mới, Bộ sẽ đẩy mạnh áp dụng công nghệ tài liệu trong giải quyết TTHC, cung cấp 1 số dịch vụ công trực tuyến ở mức 3,4, triển khai cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm cung cấp đề nghị trong tình hình mới, đặc trưng là cung cấp cuộc 1 sốh mạng 4.0.

Bộ Tài chính cũng sẽ không ngừng nghỉ đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, lấy sự hài lòng của người dân và công ty là thước đo hiệu quả của công tác cải 1 sốh TTHC. Cải 1 sốh hành chính, dễ làm hóa TTHC là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hộị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và công ty, chắc chắn môi trường kinh doanh tốt cho công ty phát triển và vươn lên hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/