Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát việc sử dụng đất tại đơn vị đang cổ phần hóa

Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ có và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước ở các Tổng doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2018.

Theo đây, để phục vụ công tác bàn giao vốn nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ có, Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước ở các Tổng doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Đối có các Tổng doanh nghiệp đang thi công phương án thoái vốn nhà nước ở Tổng doanh nghiệp, thoái vốn của Tổng doanh nghiệp đầu tư ở các doanh nghiệp khác, rà soát hồ sơ cổ phần hóa, hồ sơ bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, báo cáo tất cả quỹ đất và tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp, các gặp khó vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi tính giá khởi điểm giao dịch vốn theo quy định của pháp luật.

Đối có các Tổng doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa, rà soát tất cả quỹ đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định ở Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Hoàn thiện phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành doanh nghiệp cổ phần.

Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/