Cho phép phá sản ngân hàng từ hôm nay 15/1

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) được Quốc hội khóa XIV thông qua ở Kỳ họp thứ 4 và chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, 15/1/2018.

Điểm đáng chú tâm của Luật này là không có quy định nào về mua ép buộc 1 TCTD có giá 0 đồng. Thay vào đây, Luật cho phép phá sản TCTD được kiểm soát đặc thù ở Điều 152.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chọn lọc chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chính phủ chọn lọc chủ trương phá sản TCTD được kiểm soát đặc thù, Ban kiểm soát đặc thù có trách nhiệm phối hợp có TCTD được kiểm soát đặc thù, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thi công phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù trình Ngân hàng Nhà nước tham khảo.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án phá sản, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tham khảo, phân tích tính khả thi của phương án, trình Chính phủ phê duyệt phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc thù.

Phương án phá sản bao gồm một vài nội dung tối thiểu như: Đánh giá hiện trạng và quá trình xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù được chọn lọc chủ trương phá sản; Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc thù đối có sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng; Phương án chi trả tiền gửi của bạn là cá nhân; Lộ trình thực hiện và trách nhiệm triển khai phương án phá sản.

Theo Điều 145 của Luật này, trường hợp đặt TCTD vào kiểm soát đặc thù khi lâm vào 1 trong một vài trường hợp sau đây:

Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và một vài quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Không duy trì được mật độ an toàn vốn quy định ở điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc mật độ an toàn vốn thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.

Ngân hàng Nhà nước quy định hình thức kiểm soát đặc thù, thời hạn kiểm soát đặc thù, gia hạn thời hạn kiểm soát đặc thù, chấm dứt kiểm soát đặc thù, mở bán tài liệu về việc kiểm soát đặc thù tổ chức tín dụng;…

Điều 151 quy định Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chọn lọc chủ trương chuyển giao ép buộc TCTD được kiểm soát đặc thù là ngân hàng thương mại cho bên nhận chuyển giao khi có đủ một vài điều kiện: Giá trị thực của vốn điều lệ và một vài quỹ dự trữ âm; Có đề nghị của bên nhận chuyển giao.

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ở Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Trong trường hợp chưa cần thiết phải đặt TCTD vào hiện trạng kiểm soát đặc thù, Điều 130a quy định ứng dụng can thiệp sớm đối có TCTD lâm vào 1 trong một vài trường hợp sau: Không duy trì được mật độ an toàn vốn quy định ở điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục; Không duy trì được mật độ khả năng chi trả trong thời gian 03 tháng liên tục; Xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ứng dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước hiện trạng, lý do, phương án khắc phục hiện trạng quy định ở khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai thực hiện. Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh phương án khắc phục nếu xét thấy cần thiết.

Thời hạn thực hiện phương án khắc phục tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày có văn bản ứng dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/