Home Blog Chuyện lạ tại tòa xử sàn vàng ảo Khải Thái: Bị hại vỗ tay ủng hộ bị cáo!