Home Blog Cục Chăn nuôi: Đừng mơ lợn hơi quay về giá 45-50.000 đồng/kg như trước