Cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán ở dưới 10%

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định 986/QĐ-TTg.

Chiến lược đặt mục tiêu tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước về mục tiêu điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức thích hợp có định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; mở rộng phạm vi thanh tra, giám sát đến 1 vài tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ – con, trong đây công ty mẹ là tổ chức tín dụng; đến cuối năm 2025, thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ đa số 1 vài tiêu chuẩn giám sát ngân hàng hiệu quả theo Basel.

Đẩy mạnh phát triển chi trả không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện chi trả ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%.

Ảnh minh họa.

Tăng số lượng công ty và người dân tiếp cận có 1 vài dịch vụ tài chính, ngân hàng do 1 vài tổ chức tín dụng cung ứng. Tập trung phát triển 1 vài loại hình dịch vụ thích hợp phục vụ 1 vài nhóm dân cư chưa hoặc ít được tiếp cận có dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó.

Phát triển hệ thống 1 vài tổ chức tín dụng thích hợp có điều kiện kinh tế – xã hội và hiện trạng của hệ thống qua từng GĐ. Cụ thể, GĐ 2018 – 2020 tiếp tục cơ cấu lại hệ thống 1 vài tổ chức tín dụng gắn có trọng tâm là xử lý cơ bản, triệt để nợ xấu và 1 vài tổ chức tín dụng yếu kém bằng 1 vài hình thức thích hợp…

Giai đoạn 2021 – 2025 sẽ nâng cao Bên cạnh đây năng lực tranh giành, tăng sự minh bạch và tuân thủ 1 vài chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong làm việc của 1 vài tổ chức tín dụng. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên phân khúc chứng khoán nước ngoài. Nợ xấu của toàn hệ thống 1 vài tổ chức tín dụng dưới 3%.

Chiến lược cũng đưa ra 1 loạt 1 vài nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ 1 vài quy luật của kinh tế phân khúc, thích hợp có thông lệ quốc tế và cung cấp đề nghị hội nhập; đổi mới khuôn khổ chính sách bán hàng tiền tệ, công tác quản lý ngoại hối và vàng; phát triển, quản lý và giám sát 1 vài hệ thống chi trả quan trọng trong nền kinh tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, thích hợp có thông lệ và chuẩn mực quốc tế; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiên tiến, tạo cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/