Home Blog Cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán ở dưới 10%