Đà Nẵng: Quy định mới đối với cá nhân chuyển quyền sử dụng đất SXKD

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất không yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân lập dự án khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) theo Luật Kinh doanh Bất động sản

Ngày 3/6, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay vừa nhận được Công văn số 4060/UBND-QLĐTh của UBND TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký ngày 31/5 liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất và chuyển nhượng dự án của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất không yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân lập dự án khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) – Ảnh: HC)

Theo đó, tại cuộc họp giao ban ngày 14/5, UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra xem xét nội dung báo cáo số 276/BC-STNMT ngày 27/4 của Sở TN-MT liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất và chuyển nhượng dự án của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.

Qua ý kiến thảo luận của các Phó Chủ tịch UBND TP và các thành viên tham dự cuộc họp giao ban, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kết luận về hai nội dung quan trọng liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh (thương mại dịch vụ) và liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Liên quan đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh (thương mại dịch vụ):

Đối với tổ chức: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT (Thanh tra Sở) kiểm tra, hướng dẫn và xử lý về gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sản xuất kinh doanh (thương mại dịch vụ), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện (Phòng TN-MT) kiểm tra, hướng dẫn và xử lý về gia hạn thời gian sử dụng đất đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013. Sở TN-MT hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện các thủ tục đất đai nêu trên theo đúng quy định.

Liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Đối với hộ gia đình, cá nhân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất không yêu cầu lập dự án khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) theo Luật Kinh doanh Bất động sản đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trong khi đó, đối với tổ chức, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Căn cứ theo quy định và Kết luận 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nêu sai phạm của TP Đà Nẵng trong việc giao đất nhưng không lập dự án, Sở TN-MT và UBND các quận, huyện có văn bản đề nghị các tổ chức nêu trên lập dự án đầu tư theo quy định. Những trường hợp đã thực hiện việc công chứng, yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất lập dự án đầu tư theo quy định.

Những vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có), Văn phòng Đăng ký đất đai TP tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết về Sở TN-MT kiểm tra, trình UBND TP xem xét. Khi tiếp nhận tài liệu phản ánh của Văn phòng Đăng ký đất đai TP, Sở TN-MT có trách nhiệm tổng hợp, nêu rõ quan điểm đề xuất xử lý về UBND TP trong không quá 3 ngày làm việc.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/