Đà Nẵng: Chỉ đạo thu hồi, xử lý sai phạm vụ chung cư cán bộ, công chức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo thu hồi vô số căn hộ chung cư chung cư thuộc có Nhà nước đang cho cán bộ, công chức, viên chức thuê theo chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội của TP nhưng xảy ra sai phạm!

Như tin đã đưa, chiều 16/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã mở bán Thông báo kết luận thanh tra số 178/TB-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ rõ vô số sai phạm, mặt khuyết trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc có Nhà nước ở Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đà Nẵng sẽ thu hồi vô số căn hộ chung cư chung cư thuộc có Nhà nước cho CBCCVC thuê nhưng xảy ra sai phạm (Ảnh: HC)

Đáng chú tâm, có rất nhiều trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư cho người khác ở, bỏ trống căn hộ chung cư chung cư hoặc không ở không ngừng nghỉ; có hàng chục, hàng trăm trường hợp đang có nhà riêng, đang có 2 thửa đất trở lên trên địa bàn Đà Nẵng, thậm chí có người có 2 nhà ở đem tặng cho, giao dịch… nhưng vẫn đang được bố trí thuê căn hộ chung cư chung cư thuộc có Nhà nước nhưng vẫn hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội của TP!

Trên cơ sở Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc tham khảo về điều kiện, nguyên tắc được bố trí chung cư và rà soát nghiêm ngặt về hiện trạng nhà ở, đất ở (kể cả trường hợp được TP phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở) của đối tượng xin thuê chung cư trước khi tham mưu cho Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư TP theo đúng quy định pháp luật.

Rà soát một số trường hợp trước đây được TP phê duyệt cho thuê nhà chung cư và hiện đang ở, nếu đến nay không còn thích hợp về điều kiện, nguyên tắc hoặc không còn thuộc đối tượng được thuê nhà chung cư thuộc có nhà nước thì tham mưu cho UBND TP chọn lọc thu hồi căn hộ chung cư chung cư theo quy định, nhất là có 5 trường hợp do Sở LĐ-TB-XH tham mưu xét duyệt bố trí chưa chắc chắn về điều kiện để bố trí thuê nhà chung cư thuộc có Nhà nước.

Phối hợp có Văn phòng UBND TP, Sở TN-MT tiếp tục rà soát danh sách CBCCVC đang thuê nhà chung cư, đối chiếu có CBCCVC đã được hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ về nhà ở, đất ở do UBND TP phê duyệt trước đây để tham khảo lại việc cho thuê chung cư. Trường hợp đã được hưởng chính sách bán hàng hỗ trợ về nhà ở, đất thì Sở Xây dựng tham mưu UBND TP ra chọn lọc thu hồi căn hộ chung cư cho thuê.

Phối hợp có Văn phòng Đăng ký đất đai TP kiểm tra, rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành chọn lọc thu hồi căn hộ chung cư chung cư của CBCCVC đang thuê hiện đang có nhà ở hoặc có từ 2 lô đất trở lên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành chọn lọc thu hồi căn hộ chung cư chung cư của 03 trường hợp đang thuê nhà chung cư đã được UBND TP phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở, và 01 trường hợp bố trí không đúng quy định, chọn lọc của UBND TP Đà Nẵng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng được đề nghị chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp có Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) kiểm tra, rà soát lại toàn bộ một số trường hợp ở không đúng đối tượng, không ở không ngừng nghỉ để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP chọn lọc thu hồi căn hộ chung cư chung cư của CBCCVC sử dụng sai quy định. Trước mắt, rà soát lại 17 trường hợp ở không đúng quy định được nêu trong kết luận thanh tra để tham mưu xử lý theo quy định.

Đồng thời tiếp tục rà soát lại hiện trạng nhà ở và đất ở của CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc có nhà nước giai đoạn này đang có 01 lô đất ở hoặc có nhà ở, đất ở đã giao dịch trên địa bàn TP để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP xử lý theo quy định; tham mưu cho UBND TP bổ sung quy định cụ thể về thời hạn trả lại chung cư đối có người đang thuê chung cư nhưng sau đây có từ 01 thửa đất thuộc có của mình trên địa bàn TP (trong khi chờ thi công nhà ở hoặc chuyển quyền sử dụng đất.,.).

Chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) chấm dứt ngay việc thông 02 căn hộ chung cư có nhau của 06 trường hợp. Rà soát lại 16 trường hợp mà Công ty cho thuê căn hộ chung cư chung cư không qua xét duyệt, nếu thực sự gặp khó về nhà ở thì tham mưu cho UBND TP xét duyệt theo đúng quy định.

Cùng có đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Sở trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đối có công tác quản lý nhà chung cư để Công ty Quản lý nhà chung cư xảy ra một số vi phạm, thiếu sót như Kết luận thanh tra đã nêu. Đồng thời chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối có các sai sót, mặt khuyết này.

Trong khi đây, Sở TN-MT được đề nghị, trong quá trình tham mưu phê duyệt cho CBCCVC mua đất ở theo chính sách bán hàng hỗ trợ của nhà nước cần phối hợp có Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát CBCCVC đang được thuê nhà chung cư để tham mưu UBND TP chỉ đạo thu hồi căn hộ chung cư chung cư thuộc có nhà nước mà CBCCVC đang thuê của TP khi phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất.

Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) được đề nghị nghiêm túc thực hiện các nội dung ở Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TP (thông qua Thanh tra TP) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra.

Các cơ quan, đơn vị có CBCCVC đang thuê chung cư thuộc có nhà nước được đề nghị tổ chức kiểm điểm đối có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức cho người khác ở sai quy định ở căn hộ chung cư chung cư của mình đang thuê; kê khai không đúng thực ở hoặc không kê khai về hiện trạng nhà ở và đất ở thuộc có của riêng mình (của cả vợ và chồng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TP tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối có Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ chưa nghiêm túc thực hiện việc rà soát hiện trạng nhà, đất của 1.324 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc có nhầ nước theo đề nghị của Đoàn thanh tra.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/