Home Blog Đà Nẵng chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, bát nháo của tour “0 đồng”