Home Blog Đà Nẵng phản hồi Thanh tra Bộ Xây dựng về “cấp phép hợp thức hóa sai phạm”