Đà Nẵng: Sở Tài chính chủ trì giám sát hoạt động kinh doanh casino

Sở Tài chính Đà Nẵng được phân công chủ trì phối hợp có 1 vài cơ quan hữu quan giám sát, kiểm tra 1 vài công ty làm việc kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP

Ngày 29/11, Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn TP hiện có 03 công ty làm việc kinh doanh trò chơi có thưởng. Trong đây có 01 công ty kinh doanh casino là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores; 02 công ty còn lại là Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An và Công ty CP Thương mại – Xây dựng Hồng Lam kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores của chủ đầu tư Trung Quốc hiện làm việc kinh doanh casino trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Để tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát toàn diện đối có 1 vài công ty kinh doanh lĩnh vực này, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định số 1951/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra 1 vài công ty làm việc kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn TP.

Quy chế phân định rõ tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan quản lý nhà nước đối có công tác quản lý, giám sát kiểm tra 1 vài công ty kinh doanh casino, trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng chắc chắn chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật và cắt giảm sự phiền hà, cản trở làm việc của công ty.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm của UBND TP Đà Nẵng đối có 1 vài công ty. Trên cơ sở phân công cụ thể, 1 vài thành viên Đoàn kiểm tra đã thực hiện theo từng phần hành, chắc chắn tính chính xác, khách quan và biểu hiện trách nhiệm cao trong thực xây dựng vụ.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, Sở Tài chính Đà Nẵng được phân công chủ trì phối hợp có 1 vài cơ quan hữu quan theo dõi việc tuân thủ 1 vài điều kiện kinh doanh trong quá trình làm việc của 03 công ty nêu trên chắc chắn quy định của pháp luật hiện hành để tổng hợp báo cáo tình hình có UBND TP kịp thời xử lý 1 vài trường hợp vướng mắc (nếu có).

Sở Tài chính Đà Nẵng cũng cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, hàng năm UBND cấp tỉnh kiểm tra định kỳ đối có việc tuân thủ đầy đủ, đúng 1 vài quy định về điều kiện kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trong quá trình làm việc kinh doanh của công ty. Định kỳ kiểm tra không quá 01 lần/năm đối có 1 công ty.

Trong năm 2018, qua giám sát, kiểm tra làm việc kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ở 03 công ty nêu trên đã giúp UBND TP Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả tính năng quản lý, giám sát, kiểm tra 1 vài công ty kinh doanh lĩnh vực này.

Đồng thời qua kiểm tra cũng kịp thời nhắc nhở, giải đáp, chấn chỉnh 1 vài công ty về các nội dung thực hiện chưa đúng quy định đối có lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, có sự quản lý nghiêm ngặt của 1 vài cơ quan nhà nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/