Đề án “vàng” trong việc đào tạo nghề cho người nông thôn còn nhiều hạn chế

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc thực hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế khiến cho đề án “vàng” không đạt được giá trị nguyên nghĩa.

Nghề đan áo tơi ở Hà Tĩnh (ảnh: zing.vn)

UBND tỉnh ban hành chọn lọc “Quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Các ngành, địa phương đã thi công kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1 một vàih cụ thể; rà soát nhu cầu, xác định chỉ tiêu, ngành nghề gắn có đề án tái cấu trúc nông nghiệp, phát triển sản xuất, tình hình phát triển KT-XH, thi công NTM của từng địa phương, đơn vị.

Ngành cũng đã công khai danh sách số lao động nông thôn đã được hỗ trợ học nghề theo chính sách bán hàng của đề án, một vài cơ sở có đủ năng lực dạy nghề để địa phương chủ động chọn lọc, phối hợp tổ chức một vài lớp đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh tài liệu, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức; tổ chức ngày hội giải đáp học nghề và việc làm.

Bên cạnh đây, hệ thống cơ sở đào tạo nghề tiếp tục được củng cố và đã đi vào vận hành việc kiện toàn trọng điểm dạy nghề – hướng nghiệp – giáo dục không ngừng nghỉ cấp huyện; thi công chương trình, giáo trình đào tạo, nâng cao chất lượng vận hành. Các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã duy trì không ngừng nghỉ công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của một vài tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền và tổ chức một vài lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn…

Từ đây, một vài lớp đào tạo nghề cho lao động cho người nông thôn đã giúp người dân nắm được các kiến thức căn bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiến hành tiến bộ khoa học vào sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng giá trị hàng hóa trên 1 đơn vị quy mô. Nhiều học viên đã tìm được việc làm hoặc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh…

Đặc biệt là nghiên cứu kỹ thi công mô hình dạy nghề theo đơn đặt hàng, đào tạo nghề gắn có giải quyết việc làm… Đây là mục tiêu, nhiệm vụ trong chuyển dịch cơ cấu lao động, tái cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn và thi công nông thôn mới của tỉnh.

Đề án đã có các bước thành công lớn, nhưng sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, thị còn chậm. Nhiều nơi, thực hiện công tác đào tạo nghề đang nhằm mục tiêu hướng tới mật độ lao động đã qua đào tạo theo tiêu chí thi công NTM; chưa chú trọng đến chất lượng và hiệu quả sau đào tạo đối có lương của người dân và sự phát triển kinh tế của địa phương.

Một trong các nhân tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của Đề án 1956 trên địa bàn Hà Tĩnh là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của một vài cơ sở dạy nghề công lập chưa phát huy đúng tác dụng, hiệu quả và có thể hiện lãng phí.

Qua kiểm tra ở một vài cơ sở đào tạo nghề công lập cho thấy, thời gian qua, một vài đơn vị đang tập trung đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy một vài nghề phi nông nghiệp, chưa chú trọng đầu tư, mua sắm trang thiết bị dạy một vài nghề nông nghiệp.

Đặc biệt, tránh hiện trạng đào tạo theo hình thức, lý thuyết “đắp chiếu”, để người dân sau khi học nghề trở thành lực lượng lao động có tay nghề, chất lượng, đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cần sự tiếp sức dài hơi. Muốn làm tốt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về vai trò của đào tạo nghề, làm tốt công tác phân luồng sau trung học cơ sở, gắn dạy nghề có một vài chương trình hỗ trợ khác như vay vốn phát triển sản xuất sau khi có chứng chỉ học nghề…

Thực tế cho thấy, sau đào tạo, sản phẩm của người dân sản xuất chưa kết nối được đầu ra. Do đây, đào tạo phải gắn có công ty để giải quyết việc làm và tiêu thụ sản phẩm sau đào tạo. Chỉ đào tạo nghề chưa đủ, mà phải có công ty làm “đầu kéo” để giúp nông dân cung ứng đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, tạo quy trình sản xuất bền vững, phát huy được ngành nghề đào tạo.

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên ở một vài cơ sở dạy nghề được tăng cường khá đông nhưng trên thực ở, việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đa số đội ngũ giáo viên thính giảng công tác ở một vài đơn vị chuyên môn đảm nhiệm.

Việc khắc phục các tồn ở, bất cập để công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả thực chất rất cần được một vài cấp, ngành và địa phương nhìn nhận 1 một vàih nghiêm túc, thấu đáo. Song trước mắt, vấn đề cần nhất khi này để tránh lãng phí ngân sách của Nhà nước, công sức của nhân dân là khẩn trương rà soát và chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện Đề án 1956 theo hướng quản lý nghiêm ngặt, đưa hiệu quả đào tạo đi vào thực chất, tránh hiện trạng “phấn đấu thi đua đã đi vào vận hành kế hoạch cấp trên giao”. Có bởi thế, Đề án 1956 mới thực sự có lại hiệu quả thiết thực cho người dân Hà Tĩnh.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/