Home Blog Doanh nghiệp gửi văn bản đến Bộ Tài chính đòi 4.700 tỷ đang ngập trong nợ