Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Theo quy định của Luật, đối tượng được tiến hành là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và làm việc theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, cung cấp một số tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV cũng là đối tượng được quy định trong Luật.

Tiêu chí xác định DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham dự bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và cung cấp 01 trong 02 tiêu chí sau đây: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và thi công; thương mại và dịch vụ.

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu cung cấp một số điều kiện: Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và làm việc theo quy định của pháp luật; Hộ kinh doanh có làm việc sản xuất, kinh doanh liên tục tối thiểu 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tư vấn, giải đáp miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp tài liệu doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối có ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Tư vấn, giải đáp miễn phí về một số thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Miễn, giảm thuế lương doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế lương doanh nghiệp; Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa trọn vẹn quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng trọn vẹn tài sản của mình đối có một số khoản nợ chưa chi trả của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh chấm dứt làm việc kể từ thời điểm DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/