Doanh nghiệp nợ thuế 3 tháng sẽ bị phong tỏa tài khoản

Tổng cục thuế ra chọn lọc, đối có những công ty có khoản tiền thuế nợ từ 91 ngày trở lên cơ quan thuế áp dụng nhữngh thức cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối có 100% công ty có tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp từ 91 ngày trở lên.

Theo báo cáo của Cục Thuế những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, tổng số tiền thuế nợ do cơ quan thuế quản lý tính đến thời điểm ngày 30/9/2018 là 82.961 tỷ đồng, tăng 13,4% so có thời điểm 31/12/2017. Trong đây nhóm tiền thuế nợ có khả năng thu là 48.019 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,9% tổng số tiền thuế nợ, tăng 15,1% so có thời điểm 31/12/2017.

Trong đây, tiền thuế nợ không có khả năng thu là 34.942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,1% tổng số tiền thuế nợ, tăng 11% so có thời điểm 31/12/2017.

Tổng cục Thuế ra chọn lọc, đối có những công ty có khoản tiền thuế nợ từ 91 ngày trở lên cơ quan thuế áp dụng nhữngh thức cưỡng chế trích tiền từ tài khoản…

Để tăng cường xử lý nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành chọn lọc 1914/QĐ-TCT về việc ban hành phương án xử lý nợ đọng ngành thuế quản lý, tăng cường những nhữngh thức cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế.

Theo đây,Tổng cục Thuế đã đưa ra những nhữngh thức đôn đốc như, đối có người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ từ 1-30 ngày, cơ quan thuế thực hiện gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử cho chủ công ty hoặc người đại diện theo pháp luật để đề nghị nộp tiền thuế nợ.

Đối có người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ từ 31 ngày trở lên, cơ quan thuế thực hiện ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo mẫu số 07/QLN kèm theo Quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế gửi đến từng người nộp thuế còn nợ tiền thuế đề nghị nộp ngay tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đối có những trường hợp đã hết thời hạn không tính tiền chậm nộp, thời gian gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ theo quy định Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo 07/QLN ngay trong tháng kế tiếp tháng hết thời hạn không tính tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ và tổ chức áp dụng những nhữngh thức cưỡng chế nợ thuế đúng thời hạn quy định.

Trong trường hợp có phản ánh việc thông báo nợ thuế (TB 07/QLN) của cơ quan thuế không đúng có sổ sách kế toán của người nộp thuế thì trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế phản ánh, Trưởng những Phòng tính năng ở Văn phòng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đối chiếu, xác định chính xác nợ thuế và cập nhật đầy đủ kết quả nợ thuế vào hệ thống áp dụng Quản lý thuế tập trung (TMS).

Đối có số nợ từ 60 ngày trở lên cơ quan thuế thực hiện ban hành văn bản đôn đốc, trong đây nêu cụ thể những nhữngh thức cưỡng chế sẽ áp dụng nếu NNT không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế gửi đến từng chủ DN, từng cá nhân kinh doanh đề nghị nộp tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ ngân sách theo đúng quy định

Áp dụng nhữngh thức cưỡng chế trích tiền từ tài khoản

Đối có những công ty có khoản tiền thuế nợ từ 91 ngày trở lên cơ quan thuế áp dụng nhữngh thức cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối có 100% công ty có tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp từ 91 ngày trở lên.

Ban hành chọn lọc cưỡng chế bằng biện thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối có công ty nợ thuế quá thời hạn từ 121 ngày; sau khi hết thời hạn của chọn lọc cưỡng chế hóa đơn (01 năm), nếu công ty chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế chưa triển khai được nhữngh thức cưỡng chế thứ hai thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành chọn lọc cưỡng chế bằng nhữngh thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện công khai tài liệu người nợ thuế đối có những trường hợp đã thực hiện cưỡng chế, định kỳ hàng tháng, bộ phận quản lý nợ lập danh sách những trường hợp phải công khai tài liệu và chuyển bộ phận tuyên truyền – hỗ trợ thực hiện công khai tài liệu người nợ thuế trên báo (báo viết, báo hình) trung ương hoặc địa phương và website ngành thuế.

Ngoài ra, đáng lưu ý, ở Quyết định nói trên, cục thuế, chi cục thuế phân công giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế đến từng lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ tham dự quản lý nợ thuế, gắn trách nhiệm thực hiện xử lý nợ thuế có việc bình xét thi đua.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/