Đối tượng nào phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mức phí bao nhiêu?

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ ép buộc nêu rõ: Bên mua bảo hiểm cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ ép buộc ở những công ty bảo hiểm kinh công ty vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.

Nghị định 23/2018/NĐ-CP tiến hành đối có: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định ở Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP (bên mua bảo hiểm); công ty bảo hiểm; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ ép buộc.

Nghị định quy định: Bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ ép buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định.

Theo quy định, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ ép buộc là trọn vẹn tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ gồm: a- Nhà, công trình và những tài sản gắn liền có nhà, công trình; máy móc, thiết bị; b- Các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên chất liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ ép buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của những tài sản trên ở thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ ép buộc do những bên thoả thuận. Cụ thể, đối có những tài sản quy định ở điểm a thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản ở thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Đối có những tài sản quy định ở điểm b, số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc những thông tin có liên quan.

Nghị định quy định rõ, đối có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản ở 1 vị trí dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân có tỷ lệ phí bảo hiểm quy định ở Nghị định. Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định ở điểm này, công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm tiến hành đối có từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

Đối có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản ở 1 vị trí từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được công ty nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Nghị định cũng quy định cụ thể mức khầu trừ bảo hiểm. Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/