Home Blog DQC nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa giảm lợi nhuận, tiền trả nợ tăng