Home Blog FLC nói gì về thông tin nợ thuế 68,4 tỷ đồng?