Home Blog FLC thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết