Home Blog FPT mua 90% cổ phần công ty tư vấn công nghệ của Mỹ