Home Blog Gần 34.000 tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng thu hồi