Home Blog Giá điện VN khá thấp so với các nước trong khu vực và thế giới