Hà Nội: Thay đổi quy chế giao dịch chứng khoán tại HNX từ 05/11

Bắt đầu từ ngày hôm nay, 05/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ ứng dụng quy chế mới trong chuyển nhượng chứng khoán niêm yết.

Theo Quyết định số 653/QĐ-SGDHN của HNX về ban hành Quy chế chuyển nhượng chứng khoán niêm yết nhằm cung cấp nhu cầu của thành viên và góp phần tăng lên thanh khoản phân khúc, Quy chế chuyển nhượng mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11/2018 và thay thế cho Quy chế đã được ban hành ở Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/8/2016.

Theo đây, một vài điểm một vàih tân căn bản ở Quy chế chuyển nhượng chứng khoán niêm yết mới của HNX như sau:

Bổ sung phiên chuyển nhượng sau giờ

Đối có phiên chuyển nhượng buổi sáng, thời gian khớp lệnh liên tục từ 09h00-11h30. Thời gian chuyển nhượng thỏa thuận từ 09h00 – 11h30.

Thời gian nghỉ trưa từ 11h30 – 13h.

Đối có phiên chuyển nhượng buổi chiều, khớp lệnh liên tục từ 13h00 – 14h30; Khớp lệnh định kỳ xác định giá đâyng cửa từ 14h30 – 14h45; chuyển nhượng thỏa thuận từ 13h00 – 15h00.

Bổ sung lệnh chuyển nhượng khớp lệnh sau giờ (PLO)

Quy chế mới cũng bổ sung quy định về Lệnh chuyển nhượng khớp lệnh sau giờ (PLO) như sau:

Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh phân phối chứng khoán ở mức giá đâyng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đâyng cửa.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên chuyển nhượng sau giờ.

Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đâyng cửa của ngày chuyển nhượng.

Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đâyng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Kết thúc phiên chuyển nhượng sau giờ, một vài lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Sửa quy định về giá đâyng cửa và lệnh chuyển nhượng khớp lệnh LO

Giá đâyng cửa là mức giá thực hiện ở lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày chuyển nhượng (không tính một vài lệnh khớp trong phiên chuyển nhượng sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày chuyển nhượng, giá đâyng cửa được xác định là giá đâyng cửa của ngày chuyển nhượng gần nhất trước đây.

Thời hiệu của lệnh giới hạn được sửa lại như sau: “Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống chuyển nhượng cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đâyng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”. Theo quy chế cũ, lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống chuyển nhượng cho đến khikết thúc ngày chuyển nhượng hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”.

Bổ sung quy định chuyển nhượng lô lẻ không dùng để xác định giá đâyng cửa

Chỉnh sửa, bổ sung quy định: Các lệnh chuyển nhượng lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đâyng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. Việc bổ sung nội dung “giá đâyng cửa” nhằm đưa ra quy định nghiêm ngặt hơn đối có việc xác định giá đâyng cửa trong ngày.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/