Hà Nội triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt

ICTnews – Theo kế hoạch, GĐ 2018 – 2020, phấn đấu 85% 1 vài đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông nhận lời chi trả hóa đơn của 1 vài cá nhân, hộ gia đình qua 1 vài hình thức chi trả không dùng tiền mặt.

Hà Nội hướng đến chi trả không dùng tiền mặt GĐ 2018 – 2020. Ảnh minh họa: Internet

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án phát triển chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội GĐ 2018-2020.

Thông tin từ Hanoi.gov.vn, mục tiêu của Hà Nội là đến cuối năm 2020, 100% 1 vài trọng điểm thương mại, nhà hàng, trọng điểm mua sắm và cơ sở bán tân tiến có thiết bị nhận lời thẻ hoặc 1 vài hệ thống chi trả không dùng tiền mặt cho phép người tiêu dùng chi trả không dùng tiền mặt khi mua hàng; 85% 1 vài đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông nhận lời chi trả hóa đơn của 1 vài cá nhân, hộ gia đình qua 1 vài hình thức chi trả không dùng tiền mặt; 60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện chi trả không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

Tập trung phát triển 1 số phương tiện và hình thức chi trả mới, tân tiến thích hợp có khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa qua đây khuyến khích cũng như thúc đẩy người dân tham dự 1 vài dịch vụ chi trả; tăng mạnh số người dân được tiếp cận 1 vài dịch vụ chi trả; nâng mật độ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ở ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020.

Để đã đi vào vận hành 1 vài chỉ tiêu đã đề ra, Hà Nội sẽ triển khai 1 số 1 vàih thức. Trong đây có phát triển chi trả điện tử và dịch vụ chi trả bán lẻ. Cụ thể là tăng cường dịch vụ chi trả thẻ, phát triển chi trả điện tử phục vụ thương mại điện tử,… Đẩy mạnh chi trả điện tử 1 vài dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh công tác tài liệu, tuyên truyền, giải đáp và bảo vệ người tiêu dùng trong chi trả không dùng tiền mặt.

Theo đây, 1 vài Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh đô thị Hà Nội sẽ phối hợp có 1 vài Sở, ngành liên quan trong việc chỉ đạo 1 vài đơn vị cung cấp dịch vụ phối hợp có 1 vài Ngân hàng thương mại triển khai hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đối có 1 vài dịch vụ thiết yếu như tiền điện, nước, học phí, cước viễn thông, truyền hình,…Chỉ đạo, đôn đốc, giải đáp 1 vài Ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiêm túc thực hiện 1 vài quy định pháp luật, 1 vài chỉ đạo có liên quan của Trung ương và địa phương về vận hành chi trả nhìn chung, chi trả không dùng tiền mặt nói riêng; ban hành 1 vài văn bản quy định về quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro về vận hành chi trả theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường 1 vài 1 vàih thức chắc chắn an ninh, an toàn trong vận hành chi trả.

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh 1 vài phương thức chi trả điện tử như ngân hàng trực tuyến, chi trả qua Internet, phone di động, thẻ chi trả không tiếp xúc và nhận lời chi trả không tiếp xúc, chi trả không tiếp xúc trên di động, chi trả trường gần (NFC) trên di động, chi trả dựa trên nền móng công nghệ đám mây, chi trả số và thương mại dựa trên thiết bị điện tử.

Chủ động tiếp cận bạn, trước hết là phân khúc bạn trong khu vực nhà nước và đối tượng quản lý của phân khúc bạn này để triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Đồng thời, sắp xếp thích hợp mạng lưới ATM và thực hiện giám sát vận hành ATM chắc chắn chất lượng, an ninh, an toàn. Khi triển khai ATM lưu động cần chắc chắn an toàn đối có 1 vài thiết bị và 1 vài kết nối mạng không dây; có 1 vàih thức ngăn ngừa việc giả mạo ATM lưu động và giải đáp bạn đặc điểm nhận biết.

Tiếp cận và phát triển dịch vụ thẻ đối có bạn ở khu vực nông thôn. Từng bước phát triển 1 vài dịch vụ chi trả tân tiến để phục vụ chi trả tiền điện, nước, cước phone, viễn thông, truyền hình cáp, chi trả lương bổng hưu, trợ cấp xã hội và 1 vài khoản thu khác như học phí, thuế nông nghiệp, thủy lợi phí… Tăng cường đào tạo cán bộ, nhân viên để có kiến thức, kỹ năng giải đáp bạn nắm bắt và sử dụng hiệu quả 1 vài dịch vụ, phương tiện chi trả không dùng tiền mặt.

Phối hợp 1 vài Ngân hàng thương mại trên địa bàn mở rộng lắp đặt, áp dụng thiết bị chi trả điện tử ở 1 vài cơ quan, đơn vị để thu phí dịch vụ công. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ tài liệu để thuận tiện tiếp cận có 1 vài phương thức chi trả điện tử tân tiến.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/