Hà Nội và TP.HCM được vay lại 100% vốn vay ODA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đối có UBND cấp tỉnh, công ty, đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện để được vay thực hiện theo quy định ở Điều 36 Luật Quản lý nợ công.

Tỷ lệ cho vay lại đối có UBND cấp tỉnh được quy định như sau:

Địa phương có mật độ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so có tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, mật độ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

Địa phương có mật độ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so có tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, mật độ cho vay lại là 40%;

Địa phương có mật độ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so có tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, mật độ cho vay lại là 50%;

Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh), mật độ cho vay lại là 70%;

Riêng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mật độ cho vay lại là 100%.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) được thi công từ nguồn vốn vay ODA.

Về mật độ cho vay lại đối có đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định nêu rõ: Đơn vị sự nghiệp công lập tự chắc chắn tất cả chi phí không ngừng nghỉ và chi phí đầu tư, mật độ vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chắc chắn tất cả chi phí không ngừng nghỉ và 1 phần chi phí đầu tư thì mật độ vay lại là 50%.

Đối có công ty, Nghị định quy định: Doanh nghiệp đủ điều kiện vay lại tất cả vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư, nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về lãi suất cho vay lại được quy định ở khoản 5 Điều 34 của Luật Quản lý nợ công bao gồm lãi suất Chính phủ vay nước ngoài, một vài khoản phí theo quy định ở thỏa thuận vay nước ngoài, phí quản lý cho vay lại và dự phòng rủi ro cho vay lại.

Bên vay lại chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay lại đúng mục đích, có hiệu quả theo một vài chọn lọc phê duyệt chủ trương đầu tư, chọn lọc đầu tư của cấp có thẩm quyền, văn kiện dự án được phê duyệt, hợp đồng cho vay lại đã ký kết.

Bên vay lại thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng vay lại cho Bộ Tài chính (trường hợp cho vay lại UBND cấp tỉnh) hoặc cho cơ quan được ủy quyền cho vay lại để một vài cơ quan này hoàn trả đầy đủ, đúng hạn khoản thu hồi nợ vào Quỹ Tích lũy trả nợ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/