Home Blog Hà Tĩnh: Formosa sản xuất 1 triệu tấn thép, dẫn đầu về nộp ngân sách