Home Blog Hà Tĩnh: Kỳ lạ những ngôi nhà “mọc” trên mương thoát nước