Home Blog Hà Tĩnh: Nghìn tấn tro, xỉ ở Nhiệt điện Vũng Áng được sử dụng làm đường