Home Blog Hải Phòng tiếp nhận 14ha đất quốc phòng từ Tổng Công ty 319