Home Blog Khách hàng được Viettel chuẩn hóa thông tin ngay tại Lễ hội Đền Hùng