Kho bạc Nhà nước hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018

Tính đến hết ngày 14/12, thu ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng và chi không ngừng nghỉ đạt 773.003 tỷ đồng….
Kho bạc Nhà nước đã đi vào hoạt động dự toán thu NSNN năm 2018.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết ngày 14/12, thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đây thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so có dự toán năm.

Về công tác kiểm soát chi NSNN, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, có tinh thần cải một sốh thủ tục hành chính, chủ động phối hợp có một số Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều một sốh thức tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, cung cấp kịp thời nhu cầu chi tiêu của một số đơn vị sử dụng ngân sách, chắc chắn quản lý nghiêm ngặt một số khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đây, kết quả đối có kiểm soát chi không ngừng nghỉ, đến hết ngày 14/12, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi không ngừng nghỉ, một số đơn vị KBNN đã phát hiện và đề nghị bổ sung hồ sơ chi trả 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối chi trả là 36,5 tỷ đồng.

Đối có kiểm soát chi đầu tư, đến hết 14/12, giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so có kế hoạch vốn năm. Thông qua kiểm soát chi trả vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối chi trả 59,5 tỷ đồng.

Đối có công tác huy động vốn, KBNN đã có một sốh thức điều hành linh hoạt, tính đến ngày 30/11, KBNN đã tổ chức thực hiện 46 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 152.347 tỷ đồng (trong đây phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 93.302 tỷ đồng).

Bên cạnh đây, nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước cũng được KBNN quản lý nghiêm ngặt, trong năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 51 tờ tiền giả một số loại và trả lại 1.807 món tiền bạn nộp thừa có tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/