Kinh doanh khí bắt buộc phải có cầu cảng hoặc HĐ thuê tối thiểu 5 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018. Trong đây nêu rõ điều kiện kinh doanh khí.

Cụ thể, điều kiện đối có thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm: Là công ty được thành lập theo quy định của pháp luật; có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 5 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng; có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí cung cấp những quy định về an toàn; cung cấp những điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG cung cấp đủ điều kiện di chuyển trên phân khúc đối có thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

Đối có thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua các con phố ống ngoài cung cấp những điều kiện là công ty được thành lập theo quy định của pháp luật; có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 5 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng; có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí cung cấp những quy định về an toàn còn phải có các con phố ống vận chuyển khí và trạm cấp khí cung cấp đầy đủ những điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có lý do dầu mỏ có thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); ở nhiệt độ, áp suất thông thường LPG ở thể khí và khi được nén đến 1 áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.

Khí môi trường xung quanh hoá lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có lý do từ khí môi trường xung quanh có thành phần chủ yếu là Metan (công thức hoá học: CH4), tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); ở nhiệt độ, áp suất thông thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.

Khí môi trường xung quanh nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có lý do từ khí môi trường xung quanh có thành phần chủ yếu là Metan (công thức hoá học: CH4), tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

Theo Nghị định, điều kiện đối có thương nhân sản xuất, chế biến khí gồm: Là công ty được thành lập theo quy định của pháp luật; cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư thi công; dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định; có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm những chỉ tiêu theo quy định ở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; cung cấp những điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối có thương nhân sản xuất, chế biến LNG ngoài những điều kiện quy định nêu trên phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ làm việc hoá khí cung cấp cho bạn. Đối có thương nhân sản xuất, chế biến CNG ngoài những điều kiện nêu trên phải có trạm nén khí CNG.

Điều kiện kinh doanh chuyển nhượng khí

Nghị định nêu rõ, điều kiện đối có thương nhân kinh doanh chuyển nhượng khí gồm: Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; có bồn chứa khí cung cấp những quy định về an toàn hoặc có chai LPG cung cấp đủ điều kiện di chuyển trên phân khúc hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG; cung cấp những điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối có thương nhân kinh doanh chuyển nhượng khí qua các con phố ống ngoài cung cấp những điều kiện quy định trên còn phải có các con phố ống vận chuyển khí và trạm cấp khí cung cấp đầy đủ những điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đối có thương nhân kinh doanh chuyển nhượng LNG ngoài điều kiện phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải cung cấp đủ những điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối có thương nhân kinh doanh chuyển nhượng CNG ngoài cung cấp điều là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; cung cấp những điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật thì phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải cung cấp đủ những điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đối có cửa hàng phân phối lẻ LPG chai như sau: Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; có hợp đồng tối thiểu 1 năm phân phối LPG chai có thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định ở Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân; cung cấp những điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Pha chế khí

Theo Nghị định, thương nhân sản xuất, chế biến khí và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí được thực hiện pha chế khí ở cơ sở sản xuất, chế biến hoặc kho chứa khí của thương nhân.

Thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm có tổ chức đủ năng lực thử nghiệm những chỉ tiêu theo quy định ở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Thương nhân thực hiện pha chế khí phải đăng ký cơ sở pha chế có Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị định nêu rõ, những thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục làm việc đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

Các cơ sở kinh doanh khí đã tồn ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực, chưa cung cấp khoảng nhữngh an toàn về bố trí bồn chứa, khu vực nạp, sau 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải tuân thủ những quy định ở Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực chưa thuộc có của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí được tiếp tục làm việc đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực và đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/