Kinh tế ngầm sẽ được quan sát, thống kê cụ thể

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thi công Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Theo Tổng cục Thống kê, Khu vực kinh tế chưa được quan sát bao gồm 5 thành tố: (1) kinh tế ngầm, (2) kinh tế phi pháp, (3) kinh tế phi chính thức chưa được quan sát, (4) vận hành kinh tế tự sản, tự tiêu, (5) vận hành kinh tế bị bỏ sót do chương trình thu thập dữ liệu căn bản.

Kế hoạch nhằm xác định những nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm và công đoạn thực hiện để thi công Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ diện tích của nền kinh tế theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thích hợp có bối cảnh thực tiễn của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung của Đề án gồm: Xác định những căn cứ để thi công Đề án; sự cần thiết của Đề án; quan điểm thi công Đề án; mục tiêu, đề nghị của Đề án; bí kíp quốc tế và thực tại ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát; xác định nội dung của Đề án; xác định những biện pháp để thực hiện Đề án; đề xuất trách nhiệm của Bộ, ngành và những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương; thi công công đoạn và kế hoạch thực hiện Đề án; xác định kết quả đầu ra của Đề án.

Trong đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xác định căn cứ thi công Đề án; nghiên cứu kỹ sự cần thiết của Đề án; xác định quan điểm thi công Đề án; nghiên cứu kỹ biện pháp luận liên quan đến khái niệm, phạm vi vận hành kinh tế chưa được quan sát; nghiên cứu kỹ bí kíp quốc tế và thực tại ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát; thi công phương án thu thập tài liệu để phân tách kết quả sản xuất của những vận hành kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam; đề xuất những biện pháp để thống kê được những vận hành thuộc khu vực kinh tế chưa được quan sát;…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì đề xuất những định hướng, biện pháp, cơ chế quản lý Nhà nước đối có lĩnh vực lao động, việc làm. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chủ trì đề xuất những chính sách bán hàng liên quan đến thuế nhằm mở rộng cơ sở thuế, chống sói mòn thất thu thuế; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì đề xuất những biện pháp thống kê đối có vận hành xuất nhập khẩu chưa được ghi chép trong thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Bộ Công Thương chủ trì đề xuất những biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Ban Chỉ đạo thi công Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; giao Ban Chỉ đạo thành lập Tổ biên tập Đề án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chỉ đạo Ban Chỉ đạo và những Bộ ngành liên quan đã đi vào hoạt động Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Tài chính bố trí chi phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để triển khai Kế hoạch thi công Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) chủ động phối hợp có những cơ quan liên quan đã đi vào hoạt động nhiệm vụ được giao chủ trì theo đúng công đoạn và gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

Các Bộ, ngành khác chịu trách nhiệm phối hợp nghiêm ngặt có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) trong triển khai Kế hoạch thi công Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, bảo đảm công đoạn đã đi vào hoạt động theo quy định.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/