Home Blog Lợi nhuận hợp nhất sụt giảm, Công ty mẹ Kido lỗ hơn 11 tỷ đồng