Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, nhân viên ACB thu nhập 26 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 2 quý đầu năm của Ngân hàng ACB, lương lãi và những khoản lương tương tự quý 2 đạt 5.805 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11.390 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 23% so có cộng kỳ.

Trong đây, lương lãi thuần lần lượt đạt 2.488 tỷ đồng và 4.861 tỷ đồng. Hoạt động chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh lỗ lần lượt 34 tỷ đồng và 29 tỷ đồng. Mua phân phối chứng khoán đầu tư quý 2 thua lỗ 75 tỷ đồng nhưng lãi 63 tỷ đồng sau khi kết thúc 6 tháng đầu năm.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt là 311 tỷ đồng và 445 tỷ đồng.

Do đây, tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 1.317 tỷ đồng và 2.462 tỷ đồng, tăng 162% và 151%.

Cho vay bạn tính đến 30/6 đạt 221.861 tỷ đồng, tăng 11,76% so có cuối năm 2017. Trong đây, cho vay đối có những tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước là 220,861 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng cho vay, có 1.032 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn. Tính theo thời hạn cho vay, cho vay ngắn hạn chiếm phần nhiều có 113 nghìn tỷ đồng. Tại ngày 30/6, ACB đã trích lập dự phòng 1.640 tỷ đồng.

Tiền gửi bạn 267.801 tỷ đồng, tăng 11% so có cộng kỳ. Trong đây, tiền gửi VND là 258.840 tỷ đồng. Tiền gửi tiết kiệm chiếm phần nhiều có 181.888 tỷ đồng.

ACB hiện có 4 doanh nghiệp con do ngân hàng có 100% vốn, gồm: Công ty TNHH Chứng khoán ACB; Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản ACB; Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ACB; và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ACB.

Tổng số nhân viên ngân hàng và ở những doanh nghiệp con tính đến ngày 30/6/2018 là 10.407 người. Tính đến 30/6, tổng kinh phí cho nhân viên của ACB là 1.625 tỷ đồng.

Như vậy lương bình quân trong tháng của mỗi nhân viên ACB là 26 triệu đồng/tháng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/