Home Blog Luật sư đề nghị xem xét khoản 4500 tỷ đồng đối trừ vào thiệt hại của VNCB