Home Blog Lương tối thiểu vùng 2019: Có đề xuất tăng 8%