MBBank: Lợi nhuận bứt phá lên hơn 6 nghìn tỷ đồng, nợ xấu đội thêm 2000 tỷ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) vừa mở phân phối kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm có lợi nhuận trước thuế tăng 50,3% so có cộng kỳ, đạt 6.015 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MBB chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần tăng 30,8% và thu nhập ngoài lãi tăng 66,5% so có cộng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã đã đi vào vận hành 88,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 6.800 tỷ đồng.

Theo báo cáo của MBB, cho vay bạn hợp nhất tăng 11,2% so có đầu năm đạt 204.885 tỷ đồng, gồm 198.675 tỷ đồng từ Ngân hàng mẹ; 2.544 tỷ đồng từ MBS (cho vay chứng khoán), và dao động 3.800 tỷ đồng từ MCredit.

Tuy nhiên, xét riêng trong quý 3, cho vay bạn của ngân hàng mẹ giảm 0,7% so có quý liền trước, cho vay chứng khoán MBS tăng 17,8% so có quý liền trước và cho vay bạn của MCredit cũng tăng dao động 46% so có quý liền trước.

Trong cơ cấu cho vay theo bạn, cho vay bạn cá nhân là động lực tăng trưởng chính. Cụ thể: Cho vay bạn cá nhân tăng 22,8% so có đầu năm đạt 73.791 tỷ đồng, chiếm 36% tổng dự nợ. Cho vay bạn FDI tăng 19,4% so có đầu năm đạt 6.694 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dự nợ. Cho vay DNNN tăng 10,5% so có đầu năm đạt 25.325 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng dự nợ. Cho vay công ty tư nhân (bao gồm cả DNVVN) chỉ tăng 4,5% so có đầu năm đạt 92.267 tỷ đồng, chiếm 45% tổng dự nợ.

Trong cơ cấu cho vay theo lĩnh vực, MBB có tỷ trọng cho vay cao ở một vài lĩnh vực sau: Cho vay cá nhân và kinh doanh hộ gia đình tăng 18% so có đầu năm, chiếm 26,8% tổng dư nợ. Cho vay phân phối buôn phân phối lẻ, sửa chữa xe 4 phân phốih xe máy tăng 12% so có đầu năm, chiếm 24,1% tổng dư nợ. Cho vay ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất tăng 12,5% so có đầu năm, chiếm 16,8% tổng dư nợ. Trong khi cho vay lĩnh vực bất động sản giảm 6,1% so có đầu năm, chỉ còn chiếm 2,5% tổng dư nợ.

Huy động bạn của MBB chỉ tăng 5,7% so có đầu năm, đạt 232.638 tỷ đồng. Cơ cấu huy động theo kỳ hạn như sau: Tiền gửi không kỳ hạn tăng 15,3% so có đầu năm, tăng 4,8% so có quý liền trước và đạt 91.567 tỷ đồng. Trái lại, tiền gửi có kỳ hạn tăng 2,9% so có đầu năm nhưng giảm 4,6% so có quý liền trước và đạt 136.634 tỷ đồng.

Theo đó, mật độ tiền gửi không kỳ hạn đã tăng từ 39,7% cuối năm 2017 lên 41,3%. Và đó là mật độ tiền gửi không kỳ hạn cao nhất trong số một vài NHTM.

Về cơ cấu huy động theo bạn, tiền gửi từ bạn cá nhân tăng 11,0% so có đầu năm, đạt 102.814 tỷ đồng, chiếm 44,2% tổng huy động bạn. Trong khi đó tiền gửi từ bạn công ty tăng 1,8% so có đầu năm, đạt 129.824 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng huy động bạn.

Chi phí vận hành tăng 38% so có cộng kỳ, lên 5.518 tỷ đồng. Chi phí nhân viên tăng 50% so có cộng kỳ lên 3.153 tỷ đồng, chiếm 57,1% tổng kinh phí vận hành, có số lượng nhân viên tăng 19,3% và thu nhập bình quân tháng tăng 26% so có cộng kỳ.

Chi phí dự phòng tăng 18,3% lên 2.291 tỷ đồng, gồm 2.144 tỷ đồng dự phòng cụ thể và 170,3 tỷ đồng dự phòng chung cho vay bạn.

Kết thúc quý 3, mật độ nợ xấu ở MBB là 1,57%, tăng so có mức 1,2% vào cuối năm 2017, sau khi đã xử lý 1.020,4 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm. Dư nợ xấu là 3.218,4 tỷ đồng, tăng 45,1% so có đầu năm, và tổng nợ xấu hình thành mới trong 9 tháng đầu năm là 2.021 tỷ đồng, tăng 46,4% so có cộng kỳ.

Nợ nhóm 2 chiếm 1,62% tổng dư nợ, đạt 3.327 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 chiếm 0,38% tổng dư nợ, đạt 781 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 chiếm 0,55% tổng dư nợ, đạt 1.118 tỷ đồng). Nợ nhóm 5 chiếm 0,64% tổng dư nợ, đạt 1.319 tỷ đồng.

Hai mảng kinh doanh mới MCredit và MBAL đánh dấu sự mở rộng của MBB vào mảng tài chính tiêu dùng và bảo hiểm nhân thọ.

Mới đó, trong phiên đấu giá cổ phần do Vietcombank nắm giữ ở MBB, Vietcombank chỉ phân phối được 10.000 cổ phiếu MBB trong tổng số 53,4 triệu cổ phiếu MBB ngân hàng này đang có.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/