Home Blog Năm 2017: BIC lãi hợp nhất 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm