Ngân hàng được cung cấp thông tin khách hàng ra ngoài trong trường hợp nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp tin tức bạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đây, về qui định giữ bí mật, cung cấp tin tức bạn, Nghị định nêu rõ: Thông tin bạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật những tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp tin tức chính xác bạn khi truy cập những dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của bạn, tin tức chính xác bạn khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của bạn đây bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận có bạn đây.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân chỉ được đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp tin tức bạn theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc khi được sự chấp thuận của bạn và phải chịu trách nhiệm về việc đề nghị cung cấp tin tức bạn.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải giữ bí mật tin tức bạn, sử dụng tin tức bạn đúng mục đích khi đề nghị cung cấp tin tức và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tin tức đối có tin tức bạn, hồ sơ đề nghị cung cấp tin tức bạn, việc giao nhận tin tức bạn.

Các trường hợp cung cấp tin tức bạn:

Nghị định cũng quy định những trường hợp cung cấp tin tức bạn. Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp tin tức bạn cho tổ chức khác, cá nhân thuộc 1 trong những trường hợp sau đây: Tổ chức khác, cá nhân có quyền đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp tin tức bạn được quy định cụ thể ở bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; có chấp thuận của bạn bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận có bạn.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp tin tức bạn cho chính bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đây.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/